תנאי שימוש

תקנון אתר האינטרנט (להלן: "קישורי אמהות" או "האתר")

-התקנון נתון לשינויים מעת לעת-

תנאי השימוש באתר
1. ברוכים הבאים לאתר atzmait.org.il (אתר זה, על כל רבדיו ונדבכיו, יקרא להלן: "האתר"). האתר מציע מערכת הכוללת מגוון כלים ושירותי אינטרנט לשיווק ספקים ועסקים המפנים עסקאות לספקים דרך האתר.
2. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לכל התנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש באתר"). הנך מתבקש ונדרש לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש באתר. אם אינך מסכים להיות קשור בתנאי השימוש באתר, הנך נדרש להפסיק לאלתר כל שימוש בו. במקרה של הפרת תנאים אלה על ידך, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את כניסתך לאתר וכן להסיר ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל תוכן ו/או מידע שהועלה על ידך על.
3. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, בין שהועלו לאתר על ידי משתמשי האתר ובין על ידי צדדים שלישיים, עשויים להופיע ו/או להיות מוצגים בערוצי תקשורת ובמקומות נוספים, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות במפגשי נטוורקינג בלתי מקוונים המתואמים בין היתר דרך האתר, ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ, מדיה תקשורתית ו/או על כל קבוצת מפגש כאמור בהם מופיעים או נידונים תכני האתר ו/או יישומיו, בשינויים המחויבים.

א. כללי
4. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
5. הכותרות הינן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת ו/או להשתמש בהן לצרכי פרשנות.
6. באם בחלק מחלקי האתר חלים תנאי שימוש נוספים, הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים שלהלן. בכל מקרה של סתירה בין התנאים שלהלן לתנאי השימוש הנוספים, התנאים הנוספים יגברו על התנאים שלהלן.
7. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין בעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילת אתר atzmait.org.il- ארגון "קישורי אימהות" בבעלות משותפת של חן הילה דורון ומירב שטרן (להלן ביחד: " מפעילת האתר") לבין המשתמשים באתר. לצורך תקנון זה המונח "מפעילת האתר" תכלול את כל מנהליה, שולחיה, עובדיה ויועציה של מפעילת האתר, וכל הבאים מטעמם. בנוסף, המילה "שימוש", על כל הטיותיה, תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או רכישה באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר (המבקר או הגולש באתר יקרא: "משתמש").
8. האתר מהווה מערכת אינטרנטית המחברת בין משתמשים לבעלי "פרופיל עסק" (להלן: "בעלי פרופיל") לשם יצירת עסקאות. העסקה מתבצעת כך שבעל פרופיל עסק באתר מקבל הפניה ממשתמש או מתקשר ישירות עם משתמש (להלן בהתאמה: "מפנה העסקה" ו"צרכן") המעוניין בקבלת שירות מסוים מבעל פרופיל עסק המספק את השירות המבוקש (להלן: "ספק השירותים"). המערכת מעודדת הפניית עסקאות בין משתמשים.
9. אין בפעילות המתבצעת דרך האתר ו/או במפגשי הנטוורקינג הבלתי מקוונים כדי ליצור מערכת יחסים משפטית בין האתר ו/או מפעילת האתר לבין הגורמים המעורבים באותה פעילות. כל עסקה המתבצעת בתיווך האתר היא בין ספק השירותים לצרכן בלבד ואין בה כדי ליצור יחסי שותפות, עבודה, סוכנות או שליחות בין הצדדים לאתר ו/או למפעילת האתר.
10. מפעילת האתר ממליצה למשתמש לנהוג כגולש ו/או צרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה מבעל "פרופיל עסק" כלשהו המופיע באתר, לעיין בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג ו/או מפיץ אותו בעל "פרופיל עסק" באתר ובאתר האינטרנט שלו, כולל בתנאי השימוש באתר האינטרנט של אותו בעל "פרופיל עסק" ו/או בכל מקום רלוונטי אחר.
11. מפעילת האתר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הנוכחית לפרק זמן מסוים או קבוע. למפעילת האתר הזכות לערוך שינויים מבניים ומהותיים באתר, ולבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים, לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. מפעילת האתר עושה מאמץ על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע, אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלתו.
12. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים כי לא תהיה כל תקלה ו/או ליקוי ו/או כשל (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של רשת האינטרנט ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או במפגשי הנטוורקינג הבלתי מקוונים ו/או אצל מארגני מפגשי הנטוורקינג, ולא תהא לשום משתמש ו/או אדם אחר ו/או גורם ו/או גוף כזה או אחר כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא בנוגע להפרעה כאמור.

ב. ויתור והגבלת אחריות
13. אתרי אינטרנט חיצוניים ו/או תכנים שהועלו לאתר על ידי בעלי "פרופיל עסק", כמו גם השירותים והמצגים הניתנים במסגרתם, נמצאים באחריותם הבלעדית של אותם אתרי אינטרנט חיצוניים ו/או בעלי "פרופיל עסק". האתר ו/או מפעילת האתר אינה אחראית להמצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים מזיקים באתר ולכל פגיעה ו/או נזק הנגרם למשתמשים בעקבות המצאותם של אלה.
14. האתר ו/או מפעילת האתר לא יהוו צד לעסקה בין משתמשי ו/או בעלי פרופיל באתר, וכן לעסקה שתתבצע בין משתמש ו/או בעל פרופיל לבין מפרסם באתר (בין אם תתבצע בפועל ובין אם לאו), ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.
15. המידע באתר מוצג בתום לב כפי שהוא הועלה לאתר על-ידי בעלי הפרופיל ו/או המפרסמים באתר ואין האתר ו/או מפעילת האתר אחראים לנכונות ו/או מהימנות המידע הנ"ל כמו גם לטיב השירותים ו/או המוצרים המפורסמים אתר. תוצאות החיפוש המופיעות במנוע החיפוש המוצב באתר מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של האתר בהסתמך בין השאר על הנתונים הנמסרים מבעלי הפרופיל, ואין האתר ו/או מפעילת האתר אחראית לאמיתות ו/או מהימנותם של הנתונים הללו. יודגש, האתר ו/או מפעילת האתר אינם אחראיים לכך שאתרי האינטרנט של בעלי הפרופיל פעילים ו/או לתוכנם ו/או למהותם.
16. מפעילת האתר איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט ו/או לערוץ מדיה פעיל. מפעילת האתר רשאית לבטל קישור שנכלל באתר ו/או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
17. האתר אינו מייצר מידע, אלא משמש כפלטפורמה לבעלי הפרופיל לשתף מידע וליצור קשרים ביניהם. לפיכך, אין לראות באתר ו/או במפעילת האתר כמסייעים להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.
18. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, האתר ו/או מפעילת האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לך ו/או לכל משתמש ו/או אדם ו/או גוף אחר עקב ו/או כתוצאה משימוש באתר ו/או מהסתמכות על מידע שמופיע באתר ו/או באתר של בעל פרופיל או צד שלישי כלשהו, לרבות מכל פעילות ו/או התקשרות עסקית או אחרת, בין אם התבצעה בפועל ובין אם לאו, הקשורה במישרין או בעקיפין לאתר או למוצג בו. בנוסף, האתר ו/או מפעילת האתר לא יהיו אחראים לטיבם ו/או לאיכותם של המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידי בעלי אתרים שונים המוצגים באתר חיצוני שאליו הגעת באמצעות האתר, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לך ו/או למשתמש ו/או לכל אדם ו/או גוף אחר עקב ו/או כתוצאה משימוש באותם השירותים.
19. באתר מוצעים שירותים המחייבים תשלום. לשם כך, באתר מצויה מערכת אבטחה בתקנים המחמירים ביותר מהסוג המצוין להלן. כל החלקים בהם קיימת הזנת מידע אישי מאובטחים בטכנולוגית SSL- 128 Bit. פרוטוקול SSL הינו סטנדרט עולמי המאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין הדפדפן. הגולשים באתר באזורים המאובטחים ב-SSL יראו סמל של מנעול ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח ע"י חברת RapidSSL הבינלאומית (מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). בנוסף, כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן ע"י חברת קארדקום- אישורית זהב (מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).
20. בעלי פרופיל וצדדים שלישיים מקיימים מפגשי נטוורקינג בלתי מקוונים במגוון אתרים ברחבי הארץ. מפגשים אלה מתקיימים הן בחסות האתר והן באופן פרטי. אין האתר ו/או מפעילת האתר אחראים לתוכן מפגשים אלה. בנוסף, האתר ו/או מפעילת האתר אינם אחראים לספק ביטוח (לרבות אך לא רק ביטוח מבנה וביטוח צד ג') או אבטחה כלשהם לטובת קיום המפגשים. אם ברצונך להשתתף במפגשים אלה עליך לשקול את שיקוליך האישיים בכל הקשור למיקום הגיאוגרפי של המפגש, למקום בו הוא מתקיים והתוכן המוצע בו, וכל אדם הבוחר להשתתף במפגש מסוג זה עושה זאת על אחריותו האישית והבלעדית, הן מבחינת בטחונו האישי והן מבחינת התכנים אליהם הוא עלול להחשף.

ג. שימוש באתר
21. מפעילת האתר רשאית להסיר מידע ו/או למנוע ו/או לחסום שימוש באתר של כל גורם שהוא, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. לאחר הרישום לאתר וביצוע התשלום, לא יתאפשר החזר של דמי הרישום בשום אופן, אף במקרה של הסרה ו/או חסימת השימוש באתר כאמור.
22. בהירשמותך לאתר הנך מתבקש להעביר נתונים אישיים מסוימים הנצרכים לשימוש באתר. יודגש כי מסירת נתונים אלה על ידך אינה מחויבת על פי דין, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה" לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר. הנתונים המוגדרים כ"חובה" יודגשו באופן בולט ושונה משאר השדות במהלך הרישום. הנך מתחייב להעביר למפעילת האתר מידע מדויק ונכון ולעדכן מידע זה ככל שיחולו בו שינויים מעת לעת.
23. הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה בתוכן האתר ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים,, spiders, scrapers וכיו"ב) ומפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצוי הולם בגין פעולות כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:
א. שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.
ב. שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.
ג. שלא לבצע כל פעולה אשר עלולה להתערב ו/או להפריע בדרך הפעולה הרגילה של האתר.
ד. שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תנאי השימוש.
24. מפעילת האתר אוסרת על שימוש באתר שהינו בלתי חוקי ו/או אסור על-פי דין, לרבות אך לא רק לצורך הבעת ו/או הפצת מידע/פרטים/תכנים שהם בלתי חוקיים ו/או גזעניים ו/או טורדניים ו/או מעליבים ו/או פוגעניים ו/או מסוכנים ו/או עוינים ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או מעודדים ביצוע עבירות פליליות ו/או מעודדים אלימות ו/או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או פוגעים ברגשות הציבור ו/או מוציאים לשון הרע ו/או פוגעים בפרטיות ו/או מהווים הפרה של הדין הישראלי. היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תנאי השימוש (כפי שאלו מתפרשות על פי הבנתה הבלעדית של מפעילת האתר) ו/או הוראות הדין ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את מפעילת האתר לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד מפעילת האתר בהקשר זה.
25. ביטול פרופיל. הנך רשאי לבטל את הפרופיל שלך באתר על ידי מסירת הודעה בכתב למפעילת האתר באמצעות דף "צור קשר" הנמצא באתר. הביטול יכנס לתוקף בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת הודעתך כאמור. בנוסף, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל פרופיל אשר בעליו הפר את אחד מתנאי השימוש של האתר. במקרה של ביטול פרופיל על ידי מפעילת האתר כאמור, תספק מפעילת האתר התראה של שבעה ימים לבעל הפרופיל בעניין הביטול. לא יוחזרו כספים ששולמו למפעילת האתר בתמורה לפרופיל המבוטל, לשימוש באתר או לכל צורך אחר.

ד. ביצוע עסקאות
26. ביטול עסקה יעשה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולמערכת היחסים המשפטית בין הרוכש למוכר. מובהר כי האתר ומפעילת האתר אינם צד לעסקה כאמור והם אינם מתחייבים ו/או אחראים להחזרת הקרדיטים ו/או ליכולת לבטל עסקה כאמור. ככל שלרוכש תהיינה טענות כלפי המוכר בגין ביטול או אי ביטול העסקה, הרי שכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה תופנה ישירות למוכר.
27. האתר ו/או מפעילת האתר לא יישאו באחריות לנזקים ו/או לאבדן רווחים ו/או להפסדים ממוניים ו/או אחרים, ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו לרוכש ו/או למוכר בעקבות ו/או בקשר עם ביצוע או ביטול עסקת רכישה בחנות הקרדיטים של האתר.
ה. קבוצות נטוורקינג
28. בעלי פרופיל עסק מקיימים מפגשי נטוורקינג ברחבי הארץ בחסות האתר. מפגשים אלה נועדו להפגיש בין בעלי פרופיל עסק באיזורים שונים על מנת לקדם עסקאות ביניהם. כל מעגל מורכב מבעל פרופיל עסק אחד מכל תחום עיסוק, אלא אם כן התקבל אישור מיוחד ממנהלת המרחב הרלוונטית לאותו מעגל. בראש כל מעגל תעמוד מנהלת מעגל, ובראש כל איזור תעמוד מנהלת מרחב האחראית על אותו איזור בשם מפעילת האתר. לכל מעגל עסקי תנאי שימוש משלה וחברה המצטרפת למעגל מתחייבת בזאת לנהוג בהתאם לתנאי השימוש הספיציפיים לאותו מעגל. רשאיות להצטרף למעגלים העסקיים נשים שהן אימהות בלבד.
29. בעלת פרופיל עסק רשאית הינה מי שהסדירה את החברות באחד ממעגלי הארגון ובהתאם לזאת הסדירה את דמי החברות המחויבים בהסכם ההתקשרות שנחתם בינה לבין מנהלת המעגל.
30. מפעילת האתר, מנהלת המרחב ו/או מנהלת המעגל רשאיות, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לשלול ו/או למנוע את חברותה של חברת מעגל מכל סיבה שהיא. במידה וחברותה של בעלת פרופיל עסק נשללה ו/או נמנעה כאמור, אותה חברה לא תורשה להכנס ו/או להשתתף במפגשי המעגלים בארגון. מפעילת האתר לא תחזיר דמי חברות בשום אופן לחברות מעגל אשר נשללה מהם חברותם במעגל כאמור.

ו. קניין רוחני
31. מפעילת האתר הינה בעלת כל הזכויות באתר, לרבות זכות היוצרים, ובכלל זה כלול עיצובו הגראפי של האתר, מבנהו, מרכיביו הצורניים והמהותיים, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.
32. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר לצד ג' ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או בסימניה המסחריים של מפעילת האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, אלא אם מפעילת האתר התירה זאת במפורש מראש ובכתב.
33. מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלה כל המעלה תוכן ו/או מדיה לאתר מעביר למפעילת האתר את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אותו תוכן ו/או מדיה, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור. מובהר בזאת כי כל תוכן ו/או מדיה המועלים לאתר על ידי משתמש באתר ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המשתמש בלבד, על כל המשתמע מכך (כולל נזק שעלול להגרם לצד מעלה התוכן או לצד אחר כלשהו). האתר ו/או מפעילת האתר לא ישאו בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מהעלאת תוכן ו/או מדיה כאמור המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן ו/או מדיה מפר כאמור ככל שיוודע לה דבר ההפרה.
34. מפעילת האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויות אלו. בהעלתך תכנים לאתר הנך מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתך אין בהעלאת תכנים אלה משום עבירה, לרבות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, פקודת זכויות יוצרים, חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, או כל חוק, צו או תקנה שיותקן על פיהם כפי שיהיו מעת לעת.

ז. פרסומות
35. אין להעלות ו/או לפרסם ו/או להפיץ באתר ו/או בפורומים ו/או באמצעות שליחת הודעות באתר מידע פרסומי מכל סוג שהוא. למעט כאמור לעיל, הזכות לפרסם באתר שמורה למפעילת האתר בלבד. מפעילת האתר רשאית למחוק כל מידע פרסומי שהועלה לאתר ללא הרשאה מפורשת מטעמה.
36. אין למחוק ו/או לשבש ו/או להפריע ו/או להתנגד לכל מידע מסחרי שיופץ על ידי מפעילת האתר.
37. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסום באתר ו/או לאמינותו ולנכונותו ואחריות זו מוטלת על המפרסמים בלבד. אין בפרסום כאמור משום המלצה של מפעילת האתר לרכישה ו/או לשימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים בפרסום כאמור.
38. מפעילת האתר רשאית לשלוח, והמשתמשים מסכימים לקבל, מעת לעת מידע פרסומי, הן באמצעות דואר אלקטרוני והן בדרכים נוספות.

ח. מדיניות פרטיות
39. בשימוש באתר ובמנוע החיפוש שבו, הנך מסכים שהאתר יאסוף ויעשה שימוש במידע האישי שלך כפי שמתואר בתנאי שימוש אלה.
40. מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע האישי שלך לצרכים פנימיים בלבד, לרבות באמצעות "עוגיות" (cookies). הנך רשאי להגדיר מחדש את הגדרות הדפדפן שלך כך שזה יסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחות אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
41. מפעילת האתר אינה חולקת מידע אישי ומזהה על משתמשי האתר אלא בהתאם להוראות כל דין. על אף האמור לעיל, במקרה הצורך רשאית מפעילת האתר למסור את פרטיך לצד שלישי לצורך גביית כספים שהנך חייב לארגון ו/או למפעילת האתר בגין השימוש באתר בכל צורה שהיא.
42. במידה ותבקש מפעילת האתר במפורש ובכתב, מפעילת האתר מתחייבת למחוק את המידע האישי שלך ולא לבצע בו שימוש לצורכי האתר.
ה. בפרופילי העסק הרשומים באתר מוצגים פרטי התקשרות כגון מען לשליחת מכתבים, מספר פקס וכתובת דואר אלקטרוני. פרסום פרטי התקשרות על ידי בעל פרופיל מהווה הסכמה לקבלת פניות מגולשים/משתמשים וממפעילת האתר, כולל פניה פרסומית ממפעילת האתר בדבר רכישת שירותים.
ו. בכל מקרה של צורך בשאלות ו/או בירורים הנך מוזמן ליצור קשר בכתובת הדוא"ל הבאה: m.4.m.info@gmail.com
י. דין ומקום שיפוט
ז. האתר ו/או בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם זכאים, בנוסף לסעדים המגיעים להם על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר לעיל ו/או כתוצאה מפרטים ו/או מידע ו/או תכנים שהועלו לאתר, לרבות הוצאותיהם המשפטיות ולרבות עקב פשרה עם כל צד שלישי (אם תהיה) בין כותלי בית המשפט/בית הדין ו/או מחוצה להם.
ח. על השימוש באתר, על כלל רבדיו ודפי האינטרנט שלו, ובכל הקשור עם האתר וליחסים שבין האתר ו/או מפעילת האתר לבין המשתמש, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין שלה, ובית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו בלבד.